పల్లవి:
భాసిల్లెను సిలువలొ పాప క్షమ - యేసు ప్రభో నీ దివ్య క్షమ    
 
1.
కలువరిలో నా పాపము పొంచి - సిలువకు నిన్ను    
ఆహుతి జేసి - కలుషహరా కరుణించితివి    
...భాసిల్లెను...
 
2.
దోషము చేసినది నేనెకదా - మోసములో బ్రతికిన    
నేనెకదా - మోసితివా నా శాపభారం    
...భాసిల్లెను...
 
3.
పాపము చేసి గడించితి మరణం - శాపమేగా    
నే నార్జించినది - కాపరివై నను బ్రోచితివి    
...భాసిల్లెను...
 
4.
ఎందులకో నాపై యీ ప్రేమ - అంద దయాస్వామీ    
నా మదికి - అందులకే భయ మొందితిని    
...భాసిల్లెను...
 
5.
నీ మరణపు వేదన వృధాకాదు - నా మది నీ వేదనలో    
మునిగే - క్షేమము కలిగెను హృదయములో    
...భాసిల్లెను...
 
6.
నమ్మిన వారిని కాదనవనియు - నెమ్మది నొసగెడు    
నా ప్రభుడవని - నమ్మితిని నీ పాదమ్ములను    
...భాసిల్లెను...