పల్లవి:
ఆడెదన్, పాడెదన్, యేసుని సన్నిధిలో.. యేసుని సన్నిధిలో    
స్తుతింతును ఆరాదింతున్ యెసుని సన్నిధిలో - ఉజ్జీవమిచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో    
|ఆడెదన్, పాడెదన్, యేసుని సన్నిధిలో- నను బలపరచిన దేవుని సన్నిధిలో    
స్తుతింతును ఆరాదింతున్ యెసుని సన్నిధిలో - ఉజ్జీవమిచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో|    
 
1.
నను దర్శించి నూతన జీవం యీచ్చిన సన్నిధిలో - నను బలపరచి ఆదరించిన యేసుని సన్నిధిలో     (2X)
ఆడెదన్ ఆడెదన్, పాడెదన్ పాడెదన్, దేవుని సన్నిధిలో    
స్తుతించెదన్ స్తుతించెదన్, ఆరాధించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో    
|ఆడెదన్, పాడెదన్|
 
2.
పరిశుధ్దాత్మజ్వాల రగిలించి నన్ను మండించిన సన్నిధిలో    
పరిశుధ్దాత్మలొ నన్ను అభిషేకించిన సన్నిధిలో     (2X)
ఆడెదన్ ఆడెదన్, పాడెదన్ పాడెదన్, దేవుని సన్నిధిలో    
స్తుతించెదన్ స్తుతించెదన్, ఆరాధించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో    
|ఆడెదన్, పాడెదన్|