పల్లవి:
ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ    
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది - నన్ను జయించె నీ ప్రేమ    
 
1.
పరమును వీడిన ప్రేమ - ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ    
నన్ను కరుణించి, ఆదరించి, సేదదీర్చి, నిత్య జీవమిచ్చే    
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...
 
2.
పావన యేసుని ప్రేమ - సిలువలొ పాపిని మోసిన ప్రేమ    
నాకై మరణించి, జీవమిచ్చి, జయమిచ్చి, తన మహిమ నిచ్చే    
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...
 
3.
శ్రమలు సహించిన ప్రేమ - నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ    
విడనాడని, ప్రేమది, ఎన్నడు, యెడబాయదు    
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...
 
4.
నా స్థితి జూచిన ప్రేమ - నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ    
నాకై పరుగెత్తి, కౌగలించి, ముద్దాడి, కన్నీటిని తుడిచే    
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...