పల్లవి:
అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవు    
యాకోబు దేవుడవు - నాకు చాలిన దేవుడవు    
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా     (2X)
 
1.
అబ్రహాము విశ్వాసముతొ - స్వ దేశము విడచెను    
పునాదులు గల పట్టణమునకై వేచి జీవించెను     (2X)
అబ్రహాముకు చాలిన దేవుడు నీవే నయ్యా     (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా     (2X)
...అబ్రహాము...
 
2.
ఇస్సాకు విధేయుడై బలియాగమాయెను    
వాగ్ధానాన్ని బట్టి మృతుడై లేచెను     (2X)
ఇస్సాకుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా     (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా     (2X)
...అబ్రహాము...
 
3.
యాకోబు మోసగాడై తండ్రి ఇంటిని విడచెను    
యాకోబు ఇశ్రాయేలై తండ్రి ఇంటికి చేరెను     (2X)
యాకోబుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా     (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా     (2X)
...అబ్రహాము...