పల్లవి:
ఆరాధన అధిక స్తోత్రము - నా యేసుకే నేనర్పింతును    
నా యేసుకే నా సమస్తము     (2X)
...ఆరాధన...
 
1.
పరమ దూత సైన్యము - నిన్ను కోరి స్తుతింపగా    
వేనోళ్లతో నేపాడెదన్ - నే పాపిని నన్ను చేకొనుము     (2X)
...ఆరాధన...
 
2.
కరుణధార రుధిరము - నన్నుతాకి ప్రవహింపగా    
నా పాపమంతయు తొలగిపోయెను - నీ జీవితం నీకె అంకితం     (2X)
...ఆరాధన...