పల్లవి:
ఆయెనె నా సంగీతము - బలమైన కోటయును    
జీవాధిపతియు ఆయనే - జీవితకాలమెల్ల స్తుతించెదను    
 
1.
స్తుతుల మధ్యలొ నివాసం చేసి - దూత లెల్ల పొగడే దేవుడాయనే    
వేడుచుండు భక్తుల స్వరము విని - దిక్కు లేని పిల్లలకు దేవుడాయనే     (2X)
...ఆయెనె...
 
2.
ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమునా - ఏకీభవించిన వారి మధ్యలోన    
ఉండేదననినా మనదేవుని - కరములు తట్టి నిత్యము స్తుతించెదము     (2X)
...ఆయెనె...
 
3.
సృష్ఠికర్త క్రీస్తు యేసు నామమున - జీవితకాలమెల్ల కీర్తించెదము    
రాకడలో ప్రభుతో నిత్యముందుము - మ్రొక్కెదము స్తుతించెదము పొగెడెదము     (2X)
...ఆయెనె...