పల్లవి:
చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము - చాటించుడి యవశ్య యేసు ప్రేమ సారము    
జనాదులు విశేష రక్షణ సునాదము - విను పర్యంతము    
చాటుదము, చాటుదాము చాటుదాము శ్రీ యేసు నామము    
 
1.
కన్నీళ్ళతొ విత్తెడువార లానందంబుతొ - నెన్నడు గోయుదరనెడి వాగ్ధత్తంబుతో    
మన్ననుగోరు భక్తులార నిండుమైత్రితొ - మానవ ప్రేమతొ    
చాటుదము, చాటుదాము చాటుదాము చక్కని మార్గము    
 
2.
సమీపమందు నుండునేమొ చావుకాలము - సదా నశించుపోవువారికి    
సుభాగ్యము విదంబు జూపగోరి యాశతోడ నిత్యము -వినిపించు చుందుము    
చాటుదము, చాటుదాము చాటుదాము సత్య సువార్తను