పల్లవి:
చింత లేదిక యేసు పుట్టెను - వింతగను బెత్లెహేమందున    
చెంతజేరను రండి సర్వజనంగమా - సంతస మొందుమా    
...చింత...
 
1.
దూత తెల్పెను గొల్లలకు శుభవార్త నా దివసంబు వింతగా    
ఖ్యాతి మీరగ వారు యేసుని గాంచిరి - స్తుతు లొనరించిరి    
...చింత...
 
2.
చుక్కగనుగొని జ్ఞానులెంతో మక్కువతో నా ప్రభుని గనుగొని    
చక్కగా బెత్లెహెము పురమున జొచ్చిరి - కానుక లిచ్చిరి    
...చింత...
 
3.
కన్య గర్భమునందు బుట్టెను - కరుణ గల రక్షకుడు క్రీస్తుడు    
ధన్యులగుటకు రండి వేగమే దీనులై - సర్వమాన్యులై    
...చింత...
 
4.
పాప మెల్లను పరిహరింపను - పరమ రక్షకుడవతరించెను    
దాపు జేరిన వారి కీడు గడు భాగ్యము - మోక్షభాగ్యము    
...చింత...