పల్లవి:
చూడుము గెత్సెమనె - తోటలో నా ప్రియుడు    
పాపి నాకై విజ్ఞాపన చేసెడి - ధ్వని వినబడుచున్నది    
 
1.
దేహమంతయు నలిగి - శోకము నొందినవాడై    
దేవాది దేవుని ఏకసుతుడు పడు - వేదనలు నా కొరకే    
...చూడుము...
 
2.
తండ్రి యీ పాత్ర తొలగన్ - నీ చిత్తమైన యెడల    
ఎట్లయినను నీ చిత్తము చేయుటకు - నన్నప్పగించితివనెను    
...చూడుము...
 
3.
రక్తపు చెమట వలన - మిక్కిలి బాధనొంది    
రక్షకుడేసు హృదయము పగులగ - విజ్ఞాపనము జేసెనే    
...చూడుము...
 
4.
ముమ్మారు భూమి మీద - పడి మిక్కిలి వేదనచే - మన    
యేసు ప్రభువు తానే వేడుకొనెను - పాపుల విమోచన కొరకే    
...చూడుము...
 
5.
ప్రేమతో కూడిన వాక్కులచే - ఆదరించెడి ప్రభువు    
వేదన సమయమున ఆదరించువారు - లేక బాధనొందెను    
...చూడుము...
 
6.
నన్ను తన వలె మార్చెడి - ఈ మహా ప్రేమను    
తలచి తలచి హృదయము కరుగగా - నే సదా కీర్తించెదను    
...చూడుము...