పల్లవి:
దేవా మహోన్నతుడా మహిమా ప్రకాశితుడా    
పది వేలలో అతి సుందరుడా కీర్తింతు మనసారా     (2X)
..దేవా..
 
1.
వెలిశావు భువిలో మెస్సయ్యగా - ఎడారి బ్రతుకులో సెలయేరుగా     (2X)
నిస్సారమైనా నా జీవితములో చిగురించె ఆనందము    
..దేవా..
 
2.
వెదికాను నీ దరి ఒంటరినై - నిలిచాను నీ దరి అన్వేసినై     (2X)
నీ దివ్య మార్గం చూపించినా ఫలియించె నా జన్మము    
..దేవా..