పల్లవి:
దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా - శ్రీమంతుడగు యెహోవ సంస్తుతి    
చేయవే మనసా - దేవ సంస్తుతి చేయుమా నా - జీవమా యెహోవా    
దేవుని - పావన నామము స్తుతించుమా - నా యంతరంగము - లో    
వసించు - నో సమస్తమా - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
1.
జీవమా యెహోవా నీకు - జేసినా మేళ్ళన్ మరువకు    
నీవు చేసిన పాతకంబులను మన్నించి జబ్బు - లేవియున్    
లేకుండ జేయును - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
2.
చావు గోతి నుండి నిన్ను - లేవనెత్తి దయను కృపను    
జీవ కీరీటముగ వేయును - నీ శిరసు మీద - జీవ    
కీరీటముగ వేయును - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
3.
యౌవనంబు పక్షిరాజు - యౌవనంబు వలెనే క్రొత్త    
యౌవనంబై వెలయునట్లుగ - మేలిచ్చి నీదు - భావమును    
సంతుష్టి పరచునుగా - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
4.
ప్రభువు నీతి పనులు చేయున్ - బాధితులకు న్యాయమిచ్చున్    
విభుడు మార్గము తెలిపె మోషేకు - దన కార్యములను    
విప్పె నిశ్రాయేలు జనమునకు - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
5.
అత్యధిక ప్రేమ స్వరూపి - యైన దీర్ఘశాంత పరుడు    
నిత్యము వ్యాజ్యంబు చేయడు - ఆ కృపోన్నతుడు    
నీపై నెపుడు కోపముంచడు - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
6.
పామరులమని ప్రత్యుపకార - ప్రతిఫలంబుల్ పంపలేదు    
భూమి కన్న నాకసంబున్న - యెత్తుండు దైవ - ప్రేమ    
భక్త జనులయందున - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
7.
పడమటికి తూర్పెంత యెడమో - పాపములకున్ మనకు    
నంత యెడము కలుగ జేసి యున్నాడు - మన పాపములను    
యెడముగానే చేసియున్నాడు - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
8.
కొడుకులపై తండ్రి జాలి - పడు విధముగా భక్తి పరుల    
యెడల జాలి - పడును దేవుండు - తన భక్తి పరుల - యెడల    
జాలి పడును దేవుండు- ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
9.
మనము నిర్మితమయిన రీతి - తనకు దెలిసియున్న సంగతి    
మనము మంటి వారమంచును - జ్ఞాపకము చేసి - కొనుచు    
కరుణ జూపుచుండును - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
10.
పూసి గాలి వీవ నెరిగి - పోయి బసను దెలియని వన - వాస    
పుష్పము వలెనె నరుడుండు - నరు నాయువు తృణ - ప్రాయము    
మన దేవకృప మెండు - ఆ కారణముచే    
...దేవ...
 
11.
పరమ దేవ నిబంధ నాజ్ఞల్ - భక్తితో గైకొను జనులకు    
నిరతమును కృప నిలిచి యుండును - యెహోవా నీతి    
తరముల పిల్లలకు నుండును - ఆ కారణముచే    
...దేవ...