పల్లవి:
దేవర నీ దీవెనలు - ధారళముగను వీరలపై    
బాగుగ వేగమే దిగనిమ్ము - పావన యేసుని ద్వారగను    
 
1.
దంపతులు దండిగ - నీ ధాత్రిలొ వెలయుచు సంపదలన్    
సొంపుగ నింపుగ పెంపగుచు - సహింపున వీరు సుఖించుటకై    
...దేవర...
 
2.
ఈ కవను నీ కరుణన్ - ఆఖరు వరకును లోకములో    
శోకము లేకయె యేకముగా - బ్రాకటముగను జేకొనుము    
...దేవర...
 
3.
ఇప్పగిది నెప్పుడును - గొప్పగు ప్రేమచే నొప్పుస    
దా - మొప్పిన చొప్పున దప్పకను - మెప్పుగ బ్రతుకగ బంపు కృపన్    
...దేవర...
 
4.
తాపములు పాపములు - మొపుగ వీరిపై రాకుండగా -    
వుగ - బ్రాపుగ దాపునుండి - యపదలన్నియు బాపుచును    
...దేవర...
 
5.
సాధులుగన్ చేయుటకై శోధనలచె నీవు శోధింపగా    
గదలక వదలక ముదమున నీ - పాదము దాపున బాదుకొనన్    
...దేవర...
 
6.
మెండుగ భూ మండలపు - గుండములలో వీరుండగను    
దండ్రిగ దండిగ నండనుండి - వెండియు వానిని ఖండింపన్    
...దేవర...
 
7.
ఇద్దర వీరిద్దరును - శుద్దులై నిన్ను సేవించుటకై    
శ్రద్దతో బుద్ధిగ సిద్ధపడన్ - దిద్దుము నీ ప్రియ బిడ్డలుగన్    
...దేవర...
 
8.
వాసగ నీ దాసులము - చేసిన యీ మొఱల్ దీసికొని    
మా సకలేశ్వర నీ సుతుడౌ - యేసుని పేరిట బ్రోవు మామెన్    
...దేవర...