పల్లవి:
దేవుని స్తుతియించుడి - యెల్లాప్పుడు దేవుని స్తతియించుడి ఆ...     (2X)
 
1.
ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు (2X) - ఆయన సన్నిధిలో    
ఆ...ఆయన సన్నిధిలో (2X) - యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
2.
ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు (2X) - ఆకశ విశాలమందు    
ఆ...ఆకశ విశాలమందు (2X) - యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
3.
ఆయన పరాక్రమ కార్యము బట్టి (2X)- ఆయన ప్రభావమును    
ఆ...ఆయన ప్రభావమును (2X) - యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
4.
భూర ధ్వనితో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2X) - స్వరమండలములతో    
ఆ...స్వరమండలములతో (2X) - యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
5.
సన్న తంతుల సితారతోను (2X) - చక్కని స్వరములతో    
ఆ...చక్కని స్వరములతో (2X)- యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
6.
తంబురతోను నాట్యముతోను (2X)- తంతి వాయిద్యములతో    
ఆ...తంతి వాయిద్యములతో (2X)- యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
7.
పిల్లన గ్రోవులు చల్లగ నూది (2X)- యెల్ల ప్రజలు చేరి    
ఆ...యెల్ల ప్రజలు చేరి (2X)- యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
8.
మ్రోగు తాళములతొ ఆయనన్ స్తుతించుడి (2X) - గంభీర తాళముతో    
ఆ...గంభీర తాళముతో (2X)- యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...
 
9.
సకలా ప్రాణుల్ యెహోవాను స్తుతించుడి (2X)- హల్లెలూయ ఆమేన్    
ఆ... హల్లెలూయ ఆమేన్ (2X)- యెల్లాప్పుడు    
...దేవుని...