పల్లవి:
దేవుని ఉపకారంబులలోన - దేనిని మరువకుము    
ఆయన చేసిన మేలులన్నియు - అనుదినమును ధ్యానించుము    
 
1.
నిరాశతో మనమున్నప్పుడు - నిరసించిపడియున్నప్పుడు     (2X)
మరణ చాయలో నున్నప్పుడు - మరువకుండ కాపాడెనుగా    
...దేవుని...
 
2.
వ్యాధులలో మనమున్నప్పుడు - బాధలలో మనమున్నప్పుడు     (2X)
వ్యాధుల బాధల తొలగించి - ఆదరించి కాపాడెనుగా    
...దేవుని...
 
3.
మహోపకారములన్నియును -యెహోవ దేవుడె చేసెనుగా     (2X)
అహోరాత్రులు ధ్యానించి - మహోన్నతుని స్తుతియించుము    
...దేవుని...