పల్లవి:
దేవుని యందు నిరీక్షణనుంచి - ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా    
 
1.
ఏ అపాయము రాకుండ నిన్ను - దివారాత్రులు కాపాడువాడు     (2X)
ప్రతిక్షణం నీపక్షముండు - రక్షకుడు    
...దేవుని...
 
2.
చీకటిని వెలుగుగా చేసి - ఆయనే నీముందు పోవువాడు     (2X)
సత్యమగు - జీవమగు - మార్గ - మేసె    
...దేవుని...
 
3.
తల్లి తన బిడ్డను మరచినను - మరువడు నీ దేవుడు నిన్ను     (2X)
తల్లి కన్నా - తండ్రి కన్నా - ఉత్తముడు    
...దేవుని...
 
4.
నీకు సహాయము చేయువాడు - సదా ఆదుకొనువాడు ఆయనే     (2X)
ఆధారము - ఆదరణ - ఆయనలో    
...దేవుని...
 
5.
నీకు విరోధముగా రుపించిన - ఏవిధ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు     (2X)
శత్రువులు - మిత్రులుగా - మారెదరు    
...దేవుని...
 
6.
పర్వతములు తొలగిపోయినను - తన కృప నిన్ను ఎన్నడు వీడదు     (2X)
కనికర - సంపన్నుడు - నాదేవుడు    
...దేవుని...
 
7.
స్తుతి మహిమలు నీకే ప్రభు - నిత్యము నిన్నే కొనియాడెద     (2X)
హల్లేలూయ - హల్లేలూయ - హల్లేలూయ    
...దేవుని...