పల్లవి:
హల్లెలూయ యని పాడి స్తుతింపను - రారె జనులారా మనసారా ఊరూర    
రారే జనులార నొరార ఊరూర    
 
1.
పాడి పంటలనిచ్చి - పాలించి దేవుడని - కూడు గుడ్డల నిచ్చి    
పోషించు దేవుడని - తోడు నీడగ నిన్ను - కాపాడు దేవుడని    
పోషించు దేవుడని - తోడు నీడగ నిన్ను - కాపాడు దేవుడని    
 
2.
తాత ముత్తాతలకన్న - ముందున్న దేవుడని - తల్లి దండ్రులకన్న    
ప్రేమించు దేవుడని - కల్లాకపటములేని - కరుణ సంపన్నుడని    
పూజించి - పూజించి - పాటించి - చాటించ రారె    
 
3.
బందూ మిత్రులకన్నా - బలమైన దేవుడని - అన్నదమ్ములకన్న    
ప్రియమైన దేవుడని - కన్నబిడ్డలకన్న - కన్నుల పండుగని    
పూజించి - పూజించి - పాటించి - చాటించ రారె    
 
4.
రాజాధి రాజుల కన్న రాజైన దేవుడని - నీచాతి నీచులను    
ప్రేమించవచ్చెనని - నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడని    
పూజించి - పూజించి - పాటించి - చాటించ రారె