పల్లవి:
హల్లేలూయ పాడెద - ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదన్    
అన్నీ వేళల యందున - నిన్ను పూజించి కీర్తింతును    
ప్రభువా, నిన్ను నె కొనియాడెదన్    
...హల్లేలూయ...
 
1.
వాగ్దానములనిచ్చీ - నెరవేర్చువాడవు నీవే    
నమ్మాకమైన దేవా - నన్ను కాపాడు వాడవు నీవే     (2X)
ప్రభువా, నిన్ను నె కొనియాడెదన్    
...హల్లేలూయ...
 
2.
ఎందారు నిను చూచిరో - వారికి వెలుగు కలిగెన్    
ప్రభువా నె వెలుగొందితి - నా జీవంపు జ్యొతివి నివే     (2X)
ప్రభువా, నిన్ను నె కొనియాడెదన్    
...హల్లేలూయ...
 
3.
కష్టాములన్నిటినీ - ప్రియమూగ భరియింతును    
నీ కొరకె జీవింతును - నా జీవంపు దాతవు నీవే     (2X)
ప్రభువా, నిన్ను నే కొనియాడెదన్    
...హల్లేలూయ...