పల్లవి:
హల్లేలూయ పాట - యెసయ్య పాట    
పాడాలి ప్రతి చోట - పాడాలి ప్రతి నోట     (2X)
హల్లేలూయ హల్లేలూయ హల్లేలూయ     (2X)
...హల్లేలూయ...
 
1.
కష్టాలే కలిగినా - కన్నీరులే మిగిలినా    
స్తుతి పాటలె పాడుమా - ప్రభు యేసునే వేడుమా     (2X)
...హల్లేలూయ...
 
2.
చెరసాలలో వేసినా - బంధాలు బిగియించినా    
స్తుతి పాటలె పాడుమా - ప్రభు యేసునే వేడుమా     (2X)
...హల్లేలూయ...