పల్లవి:
ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీకంకితం    
శరణం నీ చరణం - శరణం నీ చరణం     (2X)
...ఇదిగో...
 
1.
పలుమార్లు వైదొలగినాను - పరలోక దర్శనము నుండి    
విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు - తగినట్లు జీవించనైతి     (2X)
అయినా నీ ప్రేమతో - నన్ను దరి చేర్చినావు    
అందుకే గైకొనుమో దేవా - ఈ నా శేష జీవితం    
...ఇదిగో...
 
2.
నీ పాదముల చెంతచేరి - నీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పు    
నీ హృదయ భారంబు నొసగి - ప్రార్దించి పనిచేయ నేర్పు     (2X)
ఆగిపోక సాగిపోవు - ప్రియసుతునిగ పని చేయనిమ్ము    
ప్రతిచోట నీ సాక్షిగా - ప్రభువా నన్నుండనిమ్ము    
...ఇదిగో...
 
2.
విస్తార పంట పొలము నుండి - కష్టించి పనిచేయనిమ్ము    
కన్నీటితో విత్తు మనస్సు - కలకాలం మరినాకు నొసగు     (2X)
క్షేమక్షామ కాలమైనా - నిన్ను ఘనపరచు బ్రతుకు నిమ్మయా    
నశియించు ఆత్మలన్ - నీదరి చేర్చు కృపనిమ్మయా    
...ఇదిగో...