పల్లవి:
జయ జయ యేసు జయ యేసు - జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు    
జయ జయ రాజా జయ రాజా - జయ జయ స్తోత్రం జయ స్తోత్రం    
 
1.
మరణము గెల్చిన జయ యేసు - మరణము ఓడెను జయ యేసు    
పరమ బలమొసగు జయ యేసు - శరణము నీవె జయ యేసు    
...జయ...
 
2.
సమాధి గెల్చిన జయ యేసు - సమాధి ఓడెను జయ యేసు    
సమరము గెల్చిన జయ యేసు - అమరమూర్తివి జయ యేసు    
...జయ...
 
3.
బండను గెల్చిన జయ యేసు - బండయు ఓడెను జయ యేసు    
బండలుదీయుము జయ యేసు - అండకు జేర్చుము జయ యేసు    
...జయ...
 
4.
ముద్రను గెల్చిన జయ యేసు - ముద్రయు ఓడెను జయ యేసు    
ముద్రనుదీయుము జయ యేసు - ముద్రించుము నను జయ యేసు    
...జయ...
 
5.
కావలిగెల్చిన జయ యేసు - సాతాను ఓడెను జయ యేసు    
పాతవి గతియించె జయ యేసు - దాతవి నీవె జయ యేసు    
...జయ...
 
6.
సాతాను గెల్చిన జయ యేసు - సాతాను ఓడెను జయ యేసు    
సేవలొ బలము జయ యేసు - జీవము నీవె జయ యేసు    
...జయ...