పల్లవి:
జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయా     (2X)
 
1.
శరీరక్రీయలన్నియు నాలొ నశియింపచేయుమయా     (2X)
...జీవ...
 
2.
ఎండిన ఎముకలన్నియు తిరిగి జీవింపచేయుమయా     (2X)
...జీవ...
 
3.
బలహీన సమయములో నీ బలము ప్రసాదించుము     (2X)
...జీవ...
 
4.
ఆత్మీయ వరములతో నను అభిషేకం చేయుమయా     (2X)
...జీవ...
 
5.
హల్లెలూయా - హల్లెలూయా - హల్లెలూయా ఆమేన్     (2X)
...జీవ...