పల్లవి:
జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది - వెండి పసిడి కన్నా మిన్న అది    
పొంగి పొర్లుచున్న ప్రేమ అది - యేసు నీ నామము    
సూర్యకాంతి కన్నా ప్రకాశమైనది - పండు వెన్నెల కన్నా నిర్మలమైనది    
మంచు కొండలకన్న చల్లనిది - యేసు నీ నామము    
 
1.
యేసు అసాధ్యుడవు నీవు - మరణాన్నే జయించిన వీరుడవు    
సర్వాన్నీ శాసించే యోధుడవు - నీకు సాటి లెరెవరు    
రక్షకా నీవేగా మా బలము - దేవా మా దాగు స్థలము నీవే    
నీవే నిజమైన దేవుడవు - ప్రణమిల్లి మ్రొక్కెదము    
...జుంటి తేనె...
 
2.
ఆకాశముకన్నా విశాలమైనది - విశ్వమంతటిలో వ్యాపించియున్నది    
ఊహలకందనిది, ఉన్నతమైనది - యేసు నీ నామము    
లోకమంతటికి రక్షణ మార్గము - జనులందరిని బ్రతికించు జీవము    
సర్వ కాలములో నివసించు సత్యము - యేసు నీ నామము    
...జుంటి తేనె...