పల్లవి:
కన్నతల్లి చేర్చునట్లు - నన్ను చేర్చు నా ప్రియుడు     (2X)
 
1.
కౌగిటిలొ హత్తుకొనున్ - నా చింతలన్ బాపును     (2X)
...కన్నతల్లి...
 
2.
చేయిపట్టి నడపునూ - శఖరముపై నిలుపునూ     (2X)
...కన్నతల్లి...
 
3.
నా కొరకై మరణించే - నా పాపము భరియించే     (2X)
...కన్నతల్లి...
 
4.
చేయి విడువడూ ఎప్పుడూ - విడనాడడు ఎన్నడూ     (2X)
...కన్నతల్లి...