పల్లవి:
క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను - మన బ్రతుకు నందు - క్రొత్త యెడు    
మొదలు బెట్టెను - క్రొత్త మనసుతోడ మీరు - క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ    
దత్తరపడకుండజేయు - టుత్తమోత్తమంబు జూడ    
 
1.
పొంది యున్న మేలులన్నియు - బొంకంబుమీఱ - డెందమందు    
స్మరణజేయుచు యిందు మీరు మొదలుబెట్టు - పందెమందు    
బారవలయు నందముగను రవిని బోలి - నలయకుండ సొలయకుండ    
...క్రొత్త...
 
2.
మేలు చేయదడవొనర్చగా - మీరెఱగునట్లు కాలమంత నిరుడు    
గడచెగా - ప్రాలుమాలి యుండకుండ - జాలమేల సేయవలయు    
జాల జనము కిమ్మాను - యేలు నామ ఘనత కొరకు    
...క్రొత్త...
 
3.
బలములేని వారమయ్యును - బలమొందవచ్చు - గలిమి మీఱ గర్త    
వాక్కున - నలయకుండ నడగుచుండ - నలగకుండ మోదమొంది    
బలమొసంగు సర్వవిధుల - నెలవి మీరనర్చుచుండ    
...క్రొత్త...
 
4.
ఇద్దరిత్రి నుండునప్పుడే - ఈశ్వరుని జనులు - వృద్ధి బొంద జూడ    
వలయును - బుద్ధి నీతిశుద్ధులందు - వృద్ధినొంద శ్రద్ధజేయు - శుద్దులైన    
వారిలొ - బ్ర - సిద్దులగుచు వెలుగవచ్చు    
...క్రొత్త...
 
5.
పాప పంక మంటినప్పుడు - ప్రభు క్రీస్తుయేసు - ప్రాపు జేరి మీరు    
వేడగా - నేపు మీఱదనదు కరుణ - బాపమంత గడిగివేసి    
పాప రోగ చిహ్నాలన్ని - బాపివేసి శుద్ధిచేయు    
...క్రొత్త...