పల్లవి:
కృపా సత్యా సంపూర్ణుడా    
సర్వలోకానికే చక్రవర్తివి నీవే యేసయ్యా     (2X)
నా సన్మానానికే - మహనీయుడవు నీవేనయ్యా     (2X)
 
1.
యెఱ్ఱ సముద్రము నీ ఆజ్ఞ మేరకు - రహదారిగ మారగా     (2X)
దాటిరే నీ జనులు బహు క్షేమముగా    
ఆ జలముల లోనే శత్రు సైన్యము మునిగిపోయెనే     (2X)
...కృపా...
 
2.
నూతన క్రియను చేయుచున్నానని - నీవు సెలవీయ్యగా     (2X)
నా ఎడారి జీవితమే సుఖ సౌఖ్యము కాగా    
నా అరణ్య రోదన ఉల్లాసముగా మారి పోయెనె     (2X)
...కృపా...
 
3.
నైవేద్యములు దహన బలులు - నీవు కోరవుగా     (2X)
నా ప్రాణాత్మ శరీరము బలి యర్పణ కాగా    
నా జీహ్వ బలులు స్తోత్ర బలులుగ మారి పోయెనే     (2X)
...కృపా...