పల్లవి:
కృపలను తలంచుచు - ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్     (2X)
 
1.
మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను     (2X)
ముట్టునని సెలవిచ్చిన దేవుడు - కాచెను గతకాలం నన్ను    
...కృపలను...
 
2.
రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను     (2X)
నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదుయని - చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభువు    
...కృపలను...
 
3.
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో     (2X)
నింగిని చీల్చి వర్షము పంపి - నింపెను నా హృదయం! యేసు    
...కృపలను...
 
4.
సర్వోన్నతుడైన - నా దేవునితో చేరి     (2X)
సతతము తన కృప వెల్లడి చేయు - స్తుతులతో నింపెను యిలలో    
...కృపలను...
 
5.
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ..., నాకెంతొ ఆనందమే     (2X)
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం - ఆనందమానందమే - ఆమేన్    
...కృపలను...