పల్లవి:
కుతూహల మార్భాటమే - నా యేసుని సన్నిధిలో    
ఆనంద మానందమే - నా యేసుని సన్నిధిలో    
...కుతూహల...
 
1.
పాపమంత పోయెను - రోగమంత తొలగెను యేసుని రక్తములో    
క్రీస్తునందు జీవితం - కృప ద్వార రక్షణ పరిశుద్ధాత్మలో     (2X)
...కుతూహల...
 
2.
దేవాది దేవుడు ప్రతిరోజు నివసించె దేవాలయం నేనే    
ఆత్మలోన దేవుడు - గుర్తించె నన్ను అద్భుత మద్భుతమే     (2X)
...కుతూహల...
 
3.
శక్తినిచ్చు యేసు - జీవమిచ్చు యేసు జయంపై జయమిచ్చును    
ఏకముగా కూడి, హోసన్న పాడి - ఊరంత చాటెదము     (2X)
...కుతూహల...
 
4.
భూరధ్వనితో పరిశుద్ధులతో - యేసు రానైయుండె    
ఒక్క క్షణములోనె, రూపాంతరము పొంది - మహిమలో ప్రవేశిద్దాం     (2X)
...కుతూహల...