పల్లవి:
లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్ దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్    
ఇంతావరకు నా బ్రతుకులో నివు చేసిన మేళ్లకై    
 
1.
ఆకాశ మహాకాశముల్ దాని క్రిందున్న ఆకాశము     (2X)
భూమిలో కనపడునవన్నీ దేవా నిన్నే కీర్తించున్     (2X)
...లెక్కింపలేని...
 
2.
అడవిలో నివసించునన్నీ సుడి గాలియు మంచును     (2X)
భూమిపై నున్న వన్నీ దేవా నిన్నే పొగడును     (2X)
...లెక్కింపలేని...
 
3.
నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్ ఈ భువిలోని జీవ రాశులు     (2X)
ఆకాశమున ఎగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్     (2X)
...లెక్కింపలేని...