పల్లవి:
మా ఊహలు పుట్టక మునుపే - మా సర్వమునెరిగిన దేవ     (2x)
ఇహపరములలో నీవే - మా కోర్కెలు తీర్చెడి ప్రభువా     (2x)
 
ఆ.ప.
విశ్వాస నిరీక్షణతో - కనిపెట్టియున్నచో     (2x)
పొందెదమెన్నో మేలులూ - ప్రభువా నీ పాద సన్నిధిలో     (2x)
 
1.
నిన్నడుగకుండగనే - మోషేను పిలచితివి    
నిన్నడిగిన సొలోమోనుకు - జ్ఞాన సిరుల నొసగిన దేవా    
పలు సమయాల యందు - పలు వరముల నిచ్చితివే    
అడుగనేల ప్రభువా - ఈ ధరలో - నీ దివ్య కృపయే చాలు    
...మా ఊహలు...
 
2.
ప్రార్ధించుచుంటిమి - సమస్యలు తీర్చుమని    
నిన్నడిగుచున్నాము - నీ రాజ్యములొ చోటిమ్మని    
ఊహించు వాటికంటె - అధికముగా నిచ్చెడి దేవ    
ఇంతకంటె మాకేమి వలదు - నీ తోడు నీడె చాలు    
...మా ఊహలు...