పల్లవి:
మహిమ నీకె ప్రభూ - ఘనత నీకె ప్రభూ - స్తుతీ ఘనత మహిమయు    
ప్రభావము నీకె ప్రభూ (2X) - ఆరాధనా, ఆరాధన (2X)    
ప్రియ యేసు ప్రభునకే - నా యేసు ప్రభునకే (2X)    
 
1.
సమీపింప రాని - తేజస్సు నందు - వశియించు - అమరుండవే     (2x)
శ్రీమంతుడవే - సర్వాధిపతివే - నీ సర్వము నా కిచ్చితివే     (2x)
...ఆరాధన...
 
2.
ఎంతో ప్రేమించి - నాకై ఏతెంచి - ప్రాణము నర్పించితివే     (2x)
విలువైన రక్తం - చిందించి నన్ను - విమోచించితివే     (2x)
...ఆరాధన...
 
3.
ఆశ్చర్యకరమైన - నీ వెలుగులోనికి - నను పిలచి - వెలిగించితివే     (2x)
నీ గుణాతిశయముల్ - ధరనే ప్రచురింప - ఏర్పరచుకొంటివే     (2x)
...ఆరాధన...
 
4.
రాజులైన యాజక - సమూ్ముగా - ఏర్పరచబడిన వంశమై     (2x)
పరిశుద్ధజనమై - నీ సొత్తైన ప్రజగా - నన్ను జేసితివే     (2x)
...ఆరాధన...