పల్లవి:
మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట - నా జీవిత ధన్యతైయున్నది    
 
1.
మోడు బారిన జీవితాలను చిగురింప చేయ గలవు నీవు     (2x)
మారా అనుభవం మధురముగా - మార్చగలవు నీవు    
...మహోన్నతుడా...
 
2.
ఆకు వాడక ఆత్మ ఫలములు - ఆనందముతో ఫలియించినా     (2x)
జీవ జలముల ఊటయైనా - నీ ఓరను నను నాటితివా    
...మహోన్నతుడా...
 
3.
వాడ బారని స్వాస్థ్యము నాకై - పరమందు దాచి యుంచితివా     (2x)
వాగ్ధానఫలము అనుభవింప నీ కృపతో నన్ను పిలచితివా    
...మహోన్నతుడా...