పల్లవి:
నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా - అర్పింతును నా - హృదయార్పణ    
విరిగి నలిగిన ఆత్మతోను - హృదయ పూర్వక ఆరాధనతో సత్యముగా    
...నా ప్రాణ...
 
1.
అద్భుతకరుడా ఆలోచన - ఆశ్చర్య సమాధాన ప్రభువా - బలవంతుడా    
బహు ప్రియుడా - మనోహరుడా - మహిమ రాజా - స్తుతించెదన్    
...నా ప్రాణ...
 
2.
వీమోచన గానములతో - సౌందర్య ప్రేమ స్తుతులతో - నమస్కరించి    
ఆరాధింతున్ - హర్షింతును నే పాడెదన్ - నా ప్రభువా    
...నా ప్రాణ...
 
3.
గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను - కరుణించక తల్లి మరచునా - మరచినా గాని    
నీవెన్నడు - మరువవు విడువవు ఎడబాయవు - కరుణారాజా    
...నా ప్రాణ...
 
4.
రక్షణాలంకారములను - అక్షయమగు నీ యాహరమున్ - రక్షకుడా    
నా కొసగితివి - దీక్షతో నిన్ను వీక్షీంచుచూ - స్తుతింతును    
...నా ప్రాణ...
 
5.
నీ నీతిని నీ రక్షణను - నా పెదవులు ప్రకటించును - కృతజ్ఞత    
స్తుతులతోడ - ప్రేమను నే వివరింతునూ - విమోచకా    
...నా ప్రాణ...
 
6.
వాగ్ధానములు నాలో నెరవేరెన్ - విమోచించి నా కిచ్చితివే - పాడెదము    
ప్రహర్షింతును - హల్లేలూయా - హల్లేలూయా - హల్లేలూయా    
...నా ప్రాణ...