పల్లవి:
నా స్తుతి పాత్రుడా నా యెసయ్యా - నా ఆరాధనకు    
నీవే యోగ్యుడవయ్యా    
...నా స్తుతి...
 
1.
నీ వాక్యమే - నా పరవశము - నీ వాక్యమే నా ఆత్మకు ఆహారము    
నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపము     (2x)
...నా స్తుతి...
 
2.
నీ కృపయే - నా ఆశ్రయము - నీ కృపయే నా ఆత్మకు అభిషేకము    
నీ కృపయే నా జీవన ఆధారము     (2x)
...నా స్తుతి...
 
3.
నీ సౌందర్యము యెరుషలేము - నీ పరిపూర్ణత సీయోను శిఖరము    
నీ పరిపూర్ణత నా జీవిత గమ్యము     (2x)
...నా స్తుతి...