పల్లవి:
నాకెన్నొ మేలులు చేసితివే - నీకేమి అర్పింతును - దేవ నీకేమి చెల్లింతును     (2x)
హల్లెలూయా యేసునాధ - కృతజ్ఞతా స్తుతులివే     (2x)
...నాకెన్నొ...
 
1.
కృప చేత నన్ను రక్షించినావే - కృప వెంబడి కృపతో నను    
బలపరచితివే - నన్నెంతగానో ప్రేమించినావే    
నా పాపమును కడిగి - పరిశద్ధపరచితివే     (2x)
...హల్లెలూయా...
 
2.
నాకిక ఆశలు లేవనుకొనగా - నా ఆశ నీవైతివే    
ఆశలు తీర్చితివే - నలుదిశల నన్ను భయమావరింప    
నా పక్షమందుంటివే నా కభయమిచ్చితివే     (2x)
...హల్లెలూయా...
 
3.
నా కాడి మోసి నా తోడు నీవే - నీ చేతి నీడలో - నను    
దాచియున్నావే - ఏ కీడు నాకు రాకుండ చేసి    
నీ జాడలో నన్ను- నడిపించుచున్నావే     (2x)
...హల్లెలూయా...
 
4.
నీ రాజ్యమందు నను చేర్చుకొందువు - రానున్న రారాజువు    
నా రాజువు నీవు - నీ వధువు సంఘమున నను చేర్చుకొన్నావు    
నను కొన్నవాడవు - నా వరుడవు నీవు     (2x)
...హల్లెలూయా...