పల్లవి:
నడిపించు నా నావ - నడి సంద్రమున దేవా    
నవజీవన మార్గమున - నా జన్మ తరియింప    
...నడిపించు...
 
1.
నా జీవిత తీరమున - నా ఆపజయ భారమున    
నలిగిన నా హృదయమను - నడిపించుము లోతునకు    
నా యాత్మ విరబూయ - నా దీక్ష ఫలియింప    
నా నావలొ కాలిడుము - నా సేవ జేకొనుము    
...నడిపించు...
 
2.
రాత్రంతయు శ్రమపడినా - రాలేదు ప్రభూ జయము    
రహదారులు వెదకినను - రాదాయెను ప్రతిఫలము    
రాక్షించు నీ సిలువా - రమణీయ లోతులలో    
రతనాలను వెదకుటలో - రాజిల్లు నా పడవ    
...నడిపించు...
 
3.
ఆత్మార్పణ చేయకయే - ఆశించితి నీ చెలిమి    
అహమును ప్రేమించుచునే - అరసితి ప్రభు నీ కలిమి    
ఆశా నిరాశాయే - ఆవేదనెదురాయే    
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని - అల్లాడె నా వలలో    
...నడిపించు...
 
4.
ప్రభు మార్గము విడచితిని - ప్రార్ధించుట మానితిని    
ప్రభు వాక్యము వదలితిని - పరమార్ధము మరచితిని    
ప్రాపంచ నటనలలో - ప్రావీణ్యమును బొంది    
ఫలహీనుడనై ఇపుడు - పాటింతు నీ మాట    
...నడిపించు...
 
5.
లోతైన జలములలో - లోతున వినబడు స్వరమా    
లోబడుటకు నేర్పించి - లోపంబులు సవరించి    
లోనున్న ఈవులలో - లోటైన నా బ్రతుకున్    
లోపించని యర్పణగా - లోకేశ చేయుమయా    
...నడిపించు...
 
6.
ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై - ప్రభు ప్రేమలొ పాదుకొని    
ప్రకటింతును లోకములొ - పరిశుద్ధుని ప్రేమకధ    
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో - పరిపూర్ణ సమర్పణతో    
ప్రాణంబును ప్రభుకొరకు - పానార్పణము జేతు    
...నడిపించు...