పల్లవి:
నే సాగెద యేసునితో - నా జీవిత కాలమంత    
 
1.
యేసుతొ గడిపెద - యేసుతొ నడిచెద - పరమున చేరగ - నే వెళ్ళెదా     (2X)
హానోకు వలె సాగెదా.. ఆ...    
...నే సాగెద...
 
2.
వెనుక శత్రువులు - వెంటాడినను - ముందు సముద్రము - ఎదురొచ్చినా     (2X)
మోషె వలె సాగెదా.. ఆ...    
...నే సాగెద...
 
3.
లోకపు శ్రమలు - నన్నెదిరించిన - కఠినులు రాళ్ళతొ హింసించినా     (2X)
స్తెఫను వలె సాగెదా.. ఆ...    
...నే సాగెద...
 
4.
తల్లి మరచిన - తండ్రి విడచిన - బంధువులే నన్ను - వెలివేసినా     (2X)
బలవంతునితో సాగెదా.. ఆ...    
...నే సాగెద...
 
5.
బ్రతుకుట క్రీస్తు చావైన మేలే - క్రీస్తుకై హత సాక్షిగా మారినా     (2X)
పౌలు వలె సాగెదా.. ఆ...    
...నే సాగెద...