పల్లవి:
నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును     (2x)
మహిమాన్వితుడై ప్రభు యేసు - మహి స్థలమునకు ఏతెంచును     (2x)
...నేడో...
 
1.
చీకటి కమ్మును సూర్యుని - చంద్రుడు తన కాంతి నీయడు     (2x)
నక్షత్రములు రాలిపోవును - ఆకాశ శక్తులు కదలిపోవును     (2x)
...నేడో...
 
2.
కడబూర స్వరము ధ్వనియించగా - ప్రియుని స్వరము వినిపించగా     (2x)
వడివడిగ ప్రభు చెంతకు చేరెద - ప్రియమార ప్రభుయేసును గాంచెద     (2x)
...నేడో...
 
3.
నా ప్రియుడేసుని సన్నిధిలో - వేదన రోధనలుండవు     (2x)
హల్లెలూయ స్తుతి గీతాలతో - నిత్యము ఆనంద మానందమే     (2x)
...నేడో...