పల్లవి:
నీ రక్తమే నీ రక్తమేనన్ - శుద్ధీకరించున్ - నీ రక్తమే నా బలము    
నీ రక్తధారలేయిల - పాపికాశ్రయంబిచ్చును    
పరిశుద్ధ తండ్రి పాపిని - కడిగి పావన పరచుము    
 
1.
నశించు వారికి నీ సిలువ - వెర్రితనముగా నున్నది    
రక్షింపబడుచున్న పాపికి - దేవుని శక్తియై యున్నది    
...నీ రక్తమే...
 
2.
నీ సిలువలో కార్చినట్టి - విలువైన రక్తములోన    
పరమ పావన కడుగుము - పవిత్ర పరచుము పాపిని    
...నీ రక్తమే...
 
3.
పందివలె పొర్లిన నన్ను - కుక్క వలె తిరిగిన నన్ను    
ప్రేమతొ చేర్చుకొంటివి - ప్రేమార్హ నీకె స్తోత్రము    
...నీ రక్తమే...
 
4.
నన్ వెంబడించు సాతాన్ - నన్ బెదరించు సాతానున్    
దును మాడేది నీ రక్తమే - దహించేది నీ రక్తమే    
...నీ రక్తమే...
 
5.
స్తుతి మహిమ ఘనతయు - యుగ యుగంబులకు    
స్తుతి పాత్ర నీకె చెల్లును - స్తోత్రార్హ నీకె తగును    
...నీ రక్తమే...