పల్లవి:
నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించున్     (2X)
నీ వాక్యమును నేర్పించుము దానియందు నడచునట్లు నీతో    
...నీ స్వరము...
 
1.
ఉదయముననే లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము    
దినమంతటి కొరకు నను ||సిద్దపరచు ఆపదల నుండి||    
...నీ స్వరము...
 
2.
నీ వాక్యము చదివి నీ స్వరము వినుచు సరి జేసుకొందు    
నీ మార్గములో నడచునట్లుగా ||నేర్పించుము ఎల్లప్పుడు||    
...నీ స్వరము...
 
3.
భయ భీతులతో తుఫానులలో నీ స్వరము వినిపించుము    
అభయమూ నిమ్మూ ఓ గొప్ప దేవా ||ధైర్యపరచుము నన్ను||    
...నీ స్వరము...
 
4
నాతో మాట్లాడు స్పష్టముగా ప్రభువా నీ స్వరము నా కొరకే    
నీతో మనుజులతో సరిజేసుకొందు ||నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా||    
...నీ స్వరము...