పల్లవి:
నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతను    
నీవే నా రాజువు - కీర్తించెదను     (2x)
మరణమును జయించిన - మృత్యుంజయుడవు నీవే    
మరణమునుంచి జీవముకు - నను దాటించావు    
పరలోకమునుండి వెలుగుగ వచ్చి - మార్గము చూపితివి    
చీకటి నుంచి వెలుగునకు - నను నడిపించావు    
హోసన్నా మహిమ నీకే - హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే     (2x)
నీవె.. నీవె.. నీవె.. నీవే     (2x)