పల్లవి:
నీవె నా ప్రాణము - నీవె సర్వము    
నీవె నా జీవము - యేసయ్యా     (2x)
మరువలేను నీదు ప్రేమ - విడువలేనయా నీ స్నేహం     (2x)
...నీవె...
 
1.
మార్గం నీవే - సత్యం జీవం నీవే    
జీవించుటకు - ఆధారం నీవే     (2X)
అపాయం రాకుండ కాపాడువాడవు - నిను నేను ఆరాధింతున్     (2X)
...నీవె...
 
2.
తోడు నీవె - నా నీడ నీవె    
నిత్యం నా తోడుండే - నా చెలిమి నీవే     (2X)
బ్రతుకంతా నీ కొరకే జీవింతును - నిను నేను ఆరాధింతున్     (2X)
...నీవె...
 
హిందీ:
తూహీ మేరా జీవన్ - తూహీ మేరా జఁహా    
తూహీ సబ్సే జుదా - ఈశు     (2X)
ఇంగ్లీష్:
యూ ఆర్ మై లైఫ్ - యూ ఆర్ మై స్ట్రెంత్    
యూ ఆర్ మై ఎవ్రిథింగ్ - యేషువా     (2X)