పల్లవి:
ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా - నీవే నా మంచి కాపరివి - నీవే నా మంచి కాపరివి    
 
1.
దారి తప్పిన నన్నును నీవు - వెదకి వచ్చి రక్షించితివి     (2X)
నిత్య జీవము నిచ్చిన దేవా - నీవే నా మంచి కాపరివి    
...ఓ ప్రభువా...
 
2.
నీవు ప్రేమించిన గొఱ్ఱెలన్నిటిని ఎల్లప్పుడు చెయ్యి విడువక     (2X)
అంతము వరకు కాపాడు దేవా - నీవే నామంచి కాపరివి    
...ఓ ప్రభువా...