పల్లవి:
ఒకసారి ఆలొచించవా.. ఒ సోదరా    
ఒకసారి ఆవలొకించవా.. ఒ సోదరీ     (2X)
నీ జీవిత మూలమేదో - నీ బ్రతుకు ఆధారమేదో     (2X)
...ఒకసారి...
 
1.
తండ్రి యెహోవా తన్ను పోలి - నిను చేసెను తన వూపిరిలో     (2X)
నా వలెనే నీవు పరిశుద్దముగ - జీవించమని కోరెను    
...నీ జీవిత...
 
2.
దేవుని వదలి దుష్టుని కూడి - లోకము తట్టు మరలి     (2X)
లోక మాయ సంకెళ్ళలో చిక్కి దురాశలలో అణగారితివా    
...నీ జీవిత...
 
3.
లోకము వీడు యేసయ్యన్ చూడు - నిత్య జీవముకై పరుగిడు     (2X)
నేనే మార్గము, సత్యము, జీవమని సెలవిచ్చెను మన మెస్సయ్యా    
...నీ జీవిత...