పల్లవి:
పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ - పరిశూద్ధ ప్రభువా - వరదూతలైన నిన్ వర్ణీంప గలరా    
వరదూతలైన నిన్ (3X)..వర్ణీంప గలరా
 
1.
పరిశుద్ధ జనకూడ - పరమాత్మరూపుఁడ (2X)- నిరుపామ బల బుద్ధి నీతి ప్రభావా    
నిరుపామ బల బుద్ధి (3X).. నీతి ప్రభావా
 
2.
పరిశుద్ధ తనయూడ - నరరూపధారుడ (2X) - నరులాను రక్షించు కరుణా సముద్రా    
నరులాను రక్షించు (3X).. కరుణా సముద్రా
 
3.
పరిశుద్ధ మగునాత్మ - వరమూలిడునాత్మ (2X)- పరమానంద ప్రేమ భక్తుల కిడుమా    
పరమానంద ప్రేమ (3X).. భక్తుల కిడుమా