పల్లవి:
ప్రభువా నీలో జీవించుట - కృపా బాహుళ్యమే - నా యెడ కృపాబాహుళ్యమే    
 
1.
సంగీతములాయే పెను తుఫానులన్నియూ - సమసిపోవునే నీ    
నామస్మరణలో - సంతసమొందే - నా మది యెంతో    
...ప్రభువా...
 
2.
పాప నియమము - బహు దూరముగా చేసి    
పావన ఆత్మతో - పరిపూర్ణమై - పాదపద్మము - హత్తుకొనెదను    
...ప్రభువా...
 
3.
నీలో దాగినది - కృప సర్వోన్నతముగా - నీలో నిలిచి    
కృపననుభవించి - నీతోనే యుగయుగములు నిల్చెద    
...ప్రభువా...
 
4.
నూతన వదువునై - శుద్ధ వస్త్రములు ధరించి - నూతనమైన    
శభాకాంక్షలతో - నూతన షాలేమై - సిద్ధమౌదు నీకై    
...ప్రభువా...