పల్లవి:
ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన - పరమ తండ్రితో సంభాషణ    
 
1.
కరములెత్తి ప్రార్ధించగా - పరమ తండ్రి కౌగిలించును    
స్వరమునెత్తి ప్రార్ధించగా - మధుర స్వరముతొ మాటాడును    
...ప్రార్ధన...
 
2.
తండ్రి అని నే పిలువగా - తనయుడా అని తా బల్కును    
ఆదుకొనును అన్ని వేళలా - కన్నీరంతయు తుడిచివేయున్    
...ప్రార్ధన...
 
3.
మోకరించి ప్రార్ధించగా - సమీపముగా వేంచేయును    
మనవులెల్ల మన్నించును - మహిమతో నలంకారించును    
...ప్రార్ధన...
 
4.
కుటుంబముతో ప్రార్ధించగా - కొదువ ఏమియు లేకుండును    
ఐక్యతలో నివసించును - శాశ్వత జీవము అచటుండును    
...ప్రార్ధన...
 
5.
సంఘముగను ప్రార్ధించగా - కూడిన చోటు కంపించును    
పరిశుద్ధాత్ముడు దిగివచ్చును - ఆత్మ వరములతో నింపును    
...ప్రార్ధన...
 
6.
ఉపవాసముతో ప్రార్ధించగా - కీడులన్నియు తొలగిపోవును    
కొట్లు ధాన్యముతో నింపును - క్రొత్త పానము త్రాగించును    
...ప్రార్ధన...
 
7.
ఏకాంతముగా ప్రార్ధించగా - నీతిని నాకు నేర్పించును    
యేసు రూపము నాకిచ్చును - యేసు రాజ్యము నను చేర్చును    
...ప్రార్ధన...