పల్లవి:
రాకడ సమయంలో - కడబూర శబ్ధంతో    
యేసుని చేరుకునే - విశ్వాసం నీకుందా?    
రావయ్య యేసయ్య - వేగరావయ్యా    
రావయ్య యేసునాధా - వేగమెరావయ్యా    
 
1.
యేసయ్య రాకడ సమయంలో - ఎదురేగె రక్షణ నీకుందా?    
లోకాశలపై విజయం నీకుందా?    
...రాకడ...
 
2.
ఇంపైన ధూపవేదికగా - ఏకాంత ప్రార్థన నీకుందా?    
యేసు ఆశించే దీనమనసు నీకుందా?    
...రాకడ...
 
3.
దినమంతా దేవుని సన్నధిలో - వాక్యం కొరకు ఆకలి    
నీకుందా? - యేసునాధునితో సహవాసం నీకుందా?    
...రాకడ...
 
4.
శ్రమలోన సహనం నీకుందా? స్తుతియించె నాలుక    
నీకుందా? ఆత్మలకొరకైన భారం నీకుందా?    
...రాకడ...
 
5.
నీ పాతరోత జీవితము - నీ పాప హృదయం మారిందా?    
నూతన హృదయంతో -ఆరాధన నీకుందా?    
...రాకడ...
 
6.
అన్నీటికన్నా మిన్నగను - కన్నీటి ప్రార్ధన నీకుందా?    
ఎల్లవేళలలో - స్తుతియాగం నీకుందా?    
...రాకడ...