పల్లవి:
రక్షకుండుదయించి నాడట - మన కొరకు - బరమ రక్షకుండుదయించి    
నాడట - రక్షకుండుదయించి నాడట - రారె - గొల్లబోయలార    
తక్షణమున - బోయి మన నిరీక్షణ ఫలమొందెదము    
..రక్షకుండు..
 
1.
దావీదు వంశమందు ధన్యుండు జన్మించినాడు దేవుడగు    
యెహోవా మన దిక్కు జేరి చూచినాడు    
..రక్షకుండు..
 
2.
గగనమునుండి దిగి - ఘనుడు గబ్రియేలు దూత తగినట్టు    
చెప్పె వారికి మిగుల సంతోషవార్త    
..రక్షకుండు..
 
3.
వర్తమానము జెప్పి దూత - వైభవమున బోవుచున్నాడు కర్తను    
జూచిన వెనుక కాంతుము విశ్రమం బప్పుడు    
..రక్షకుండు..
 
4.
పశువుల తొట్టిలోన - భాసిల్లు వస్త్రముల జుట్టి శిశువును    
గనుగొందురని - శీఘ్రముగను దూత తెల్పె    
...రక్షకుండు...
 
5.
అనుచు గొల్ల లొకరి కొక రానవాలు జెప్పుకొనుచు - అనుమతించి    
కడకు క్రీస్తు నందరికినీ దెల్పినారు    
...రక్షకుండు...