పల్లవి:
రండి యుత్చాహించి పాడుదము - రక్షణదుర్గము మన ప్రభువే    
 
1.
రండి కృతజ్ఞత స్తో్త్రముతో - రారాజు సన్నిధి కేగుదము    
సత్ప్రభునామము కీర్తనలన్ - సంతోష గానము చేయుదము    
...రండి...
 
2.
మన ప్రభువే మహదేవుండు - ఘన మహత్మ్యము గల రాజు    
భూమ్యాగాధపు లోయలును - భూతల శిఖరములాయనవే    
...రండి...
 
3.
సముద్రము సృష్టించె నాయననే - సత్యుని హస్తమే భువిఁ జేసెన్    
ఆయన దైవము పాలితుల - ఆయన మేపెడి గొఱ్ఱెలము    
...రండి...
 
4.
ఆ ప్రభు సన్నిధి మోకరించి - ఆయన ముందర మ్రొక్కుదము    
ఆయన మాటలు గైకొనిన - నయ్యవి మీకెంత మేలగును    
...రండి...
 
5.
తండ్రికుమార శద్ధాత్మకును - దగుస్తుతి మహిమలు కల్గుగాక    
ఆదిని ఇప్పుడు నెల్లప్పుడు - నయినట్లు యుగములనౌను ఆమేన్    
...రండి...