పల్లవి:
శాశ్వాతామైనదీ - నీవు నా యెడ చూపినా కృప    
అనుక్షణం నను కనుపాపవలె కాచినా కృప     (2X)
...శాశ్వాతా...
 
1.
నీకు బహుదూరమైన నన్ను - చేరదీసిన     (2X)
నా తండ్రివి - నిత్య సుఖశాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో    
...శాశ్వాతా...
 
2.
తల్లి తన బిడ్డలను మరిచినా - నేను మరువలేనంటివే     (2X)
నీదు ముఖ కాంతియే - నన్ను ఆదరించెనులే    
...శాశ్వాతా...
 
3.
తట్టుడి మీకు తెరిచేదను - వెదకు వారికి దొరికెదను     (2X)
అడుగు ప్రతి వానికి ఆత్మను - ఇచ్చెద నంటివే    
...శాశ్వాతా...
 
4.
పర్వతములు తొలగినను - మెట్టలు తత్తరిల్లిన     (2X)
నా కృప నిన్ను వీడదని - అభయమీచ్చితివే    
...శాశ్వాతా...