పల్లవి:
సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము    
శిలనైన నన్ను మార్చెను యేసు రక్తము    
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము     (2X)
అమూల్యమైన రక్తము - యేసు రక్తము     (2X)
 
1.
సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో - యేసు రక్తము     (2X)
సంధిచేసి చేర్చునూ - యేసు రక్తము     (2X)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము     (2X)
ఐక్య పరచును తండ్రితో - యేసు రక్తము     (2X)
...సిల్వలో...
 
2.
సమాధాన పరచును - యేసు రక్తము     (2X)
సమస్యలను తీర్చునూ - యేసు రక్తము     (2X)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము     (2X)
సంపూర్ణ శాంతి నిచ్చును - యేసు రక్తము     (2X)
...సిల్వలో...
 
3.
నీతిమంతులుగా చేయును - యేసు రక్తము     (2X)
దుర్నీతినంత బాపునూ - యేసు రక్తము     (2X)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము     (2X)
నిబంధన నిలుపును రక్తము - యేసు రక్తము     (2X)
...సిల్వలో...
 
4.
రోగములను బాపును - యేసు రక్తము     (2X)
దురాత్మల పారద్రోలునూ - యేసు రక్తము     (2X)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము     (2X)
శక్తి బలము నిచ్చును - యేసు రక్తము     (2X)
...సిల్వలో...